Αρχική / Υποτροφίες / ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ / ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2020 - 2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ / ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2020 - 2021

 Σε συνέχεια

της από 12.06.2020 δημοσίευσης στην Εφημερίδα Πανελλαδικής

Κυκλοφορίας «ΤΑ ΝΕΑ» της από

10.01.2020 Προκήρυξης του Κοινωφελούς Ιδρύματος

Κλέλιας Χατζηϊωάννου για συμμετοχή άνευ διαγωνισμού για χορήγηση

υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ανακοινώνεται ότι η

προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μετά των συνημμένων επ' αυτών

απαιτούμενων δικαιολογητικών των υποψηφίων υποτρόφων για το ως άνω

ακαδημαϊκό έτος παρατείνεται έως τις 07.08.2020. Κατά τα λοιπά,

ισχύουν άπαντα τα στοιχεία της προαναφερόμενης πρώτης δημοσίευσης της

Προκήρυξης και αυτά της επικοινωνίας με το Ίδρυμα.