Αρχική / Νέα / ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2020 - 2021

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2020 - 2021

 Δυνάμει των με αρ. πρωτ. 113282 ΕΞ 2020 / 07.10.2020 και 8034 ΕΞ 2021 / 22.01.2021 αποφάσεων της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Τμήμα Β' του Υπουργείου Οικονομικών, διορίστηκαν ως υπότροφοι : 


 

 

 

 

                                                                                                                            Κηφισιά, 03/03/2021