Αρχική / Υποτροφίες / ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2014- 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2014- 2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ TOY ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΛΕΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

 

 

Το κοινωφελές Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου υπό την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΛΕΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΟΥ» σύμφωνα με τον Σκοπό αυτού, όπως εμφαίνεται στην υπ' αρ. 3.406/2006 Συστατική του Πράξη και ισχύει μετά τις υπ' αρ. 3595/2006 και 11/2007 τροποποιητικές πράξεις του, προσκαλεί ενδιαφερόμενους για:

Τη χορήγηση δύο (2) συνολικά Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ανώτατες Σχολές / Πανεπιστήμια / Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Μεγάλης Βρετανίας στον κλάδο της Ιατρικής και Φιλοσοφικής Επιστήμης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015 χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή και ανακήρυξη των υποτρόφων, σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω Συστατικής Πράξης του Ιδρύματος και το Νόμο.
 
Κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων υποτρόφων θα είναι η οικονομική κατάσταση αυτών, ήτοι οι υποψήφιοι υπότροφοι που αποδεδειγμένα είναι χαμηλότερης οικονομικής κατάστασης σε προσωπικό και/ή οικογενειακό επίπεδο, θα προηγούνται αυτών που είναι υψηλότερης οικονομικής κατάστασης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων και Πανεπιστημίων της Κύπρου, με βαθμό πτυχίου «Αριστα», για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική και Φιλοσοφική σε αντίστοιχες Σχολές/ Πανεπιστήμια/ Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Μεγάλης Βρετανίας και η διάρκεια των υποτροφιών ορίζεται για τους υποτρόφους για ένα έτος.
 
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ χίλια (1.000,00€) και καταβάλλεται επί δώδεκα μήνες το έτος.
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού-σύμβασης υποτροφίας του
 
Ιδρύματος με τον υπότροφο, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά όλοι οι όροι -προϋποθέσεις της χορηγούμενης υποτροφίας, οι περιπτώσεις διακοπής αυτής καθώς και ο τρόπος καταβολής της.
Οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση υποτροφιών πρέπει να υποβάλουν στα γραφεία του Ιδρύματος ΚΛΕΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη, αρ. 11-13, στην Κηφισιά, από τις 04/08/2014 μέχρι και τις 26/09/2014 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών) και ώρες 10.30 π.μ.- 13.30 μ.μ., ή με συστημένη επιστολή, αίτηση στην οποία πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου και των γονέων του ή και των παππούδων του, από την οποία θα προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου με διαγωγή τουλάχιστον «κοσμία».
  • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου, Επίσημη Βεβαίωση ή Επίσημο Πιστοποιητικό του Ελληνικού Πανεπιστημίου ή του Πανεπιστημίου της Κύπρου, εκ των οποίων να προκύπτει εμφανώς ο βαθμός πτυχίου «'Aριστα».
  • Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας των εξαμήνων φοίτησης του υποψηφίου.
  • Βεβαίωση/Πιστοποιητικό επιτυχούς εισαγωγής/αποδοχής σε Πανεπιστήμιο/ Ανωτάτη Σχολή/ Εκπαιδευτικό Ίδρυμα επιλογής του υποψηφίου υποτρόφου της Μεγάλης Βρετανίας.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/πιστοποιητικού εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικών σημειωμάτων για τα οικονομικά έτη 2014 και 2013 της οικείας Δ.Ο.Υ. για τα δηλωθέντα ατομικά και οικογενειακά εισοδήματα των προηγούμενων ετών (χρήσεις 2013 & 2012). Σε περίπτωση δε, που δεν έχει δηλωθεί το ατομικό εισόδημα του υποψηφίου, θα προσκομίζεται επιπλέον βεβαίωση από την οικεία Δ.Ο. Υ. περί μη υποβολής φορολογικής δήλωσης του υποψηφίου.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του υποψηφίου α) ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία και β) ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει προπτυχιακή υποτροφία επίδοσης από το Ι.Κ.Υ.
  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 περ. α' του Κ.Δ. 18/23-8-1941 (ΦΕΚ 286/τεύχος Α /23-8-1941) και απαιτείται να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις
 
(3) μήνες πριν την ημερομηνία λήξης ιης προθεσμίας υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών.
 
Το έντυπο της σχετικής αιτήσεως καθώς και την παρούσα πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν προσερχόμενοι στα γραφεία του Ιδρύματος και ώρες 10.30 π.μ.-13.30 μ.μ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210-6208298. 
 
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα.