Αρχική / Αίτηση / ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 2017 - 2018

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 2017 - 2018

ΑΙΤΗΣΗ
 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες)
 
..........................................................………………
 
…………………………………………………………
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ
 
.........................................................................……
 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
 
………………….
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ
 
.........................................................………………
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
 
…….......................................………………………
 
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
 
………………………………………………………..
 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
 
.................................................................................
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
 
...................................................................………
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ)
 
………………………………………………………...
 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
 
………………………………………………………...
 
ΠΟΛΗ- ΝΟΜΟΣ
 
…………………………………………………………
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ Α  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
…………………………………………………………
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 
………………………………………………………….
 
 
 
Τόπος:
Ημερομηνία:
 
 
ΠΡΟΣ
 
ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΛΕΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
(Κηφισιά Αττικής, οδός Εμ. Μπενάκη, αρ. 11-13)
 
      Σας υποβάλλω τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγησηβυποτροφίας ακαδ. έτους 2017-2018 για:
μεταπτυχιακές σπουδές σε 
NOMIKΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ              ¨  
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ                          ¨ 
 
και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες, προκειμένου να μου χορηγηθεί η υποτροφία.
 
      Επίσης σας δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση των γενικών προϋποθέσεων και των όρων χορήγησης υποτροφίας βάσει του Νόμου 4182/2013 ως ισχύει, του Α.Ν. 2039/1939, του Κ.Δ. 18/23.8.1941 και της ιδρυτικής πράξης του Ιδρύματος και ότι ρητά τους αποδέχομαι.
 
Τα δικαιολογητικά που υποβάλλω είναι:
 
1)
 
 
2)
 
 
3)
 
 
4)
 
 
5)
 
 
6)
 
 
7)
 
 
 
8)
 
 
 
9)
 
 
Ο/ Η ΑΙΤ……
 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
 


 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

 

 

1.    Συμπληρώνονται υποχρεωτικά όλα τα πεδία πλην όπου υπάρχει η ένδειξη «προαιρετικό».

 

2.    Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει αίτηση μόνο για ένα είδος υποτροφίας

 

3.    Στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται:

 

-          Τα δικαιολογητικά, ως ενεκρίθησαν δυνάμει της με αρ. πρωτ. Δ.Κ.Π. Β 0004514 ΕΞ 2017/20.03.2017 έγγραφης γνωστοποίησης – εγκριτικής πράξης/απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών (Τμήμα Β’) του Υπουργείου Οικονομικών είναι τα ακόλουθα:

 

-          Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας/ διαβατηρίου του υποψηφίου.

 

-          Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου

 

-          Αντίγραφο πτυχίου, Βεβαίωσης ή Πιστοποιητικού του Ελληνικού Πανεπιστημίου εκ του οποίου να προκύπτει εμφανώς ο βαθμός πτυχίου «Λίαν Καλώς» ή «'Αριστα».

 

-          Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας των εξαμήνων φοίτησης του υποψηφίου.

 

-          Βεβαίωση/Πιστοποιητικό επιτυχούς εισαγωγής/αποδοχής σε Πανεπιστήμιο/ Ανωτάτη Σχολή/ Εκπαιδευτικό Ίδρυμα επιλογής του υποψηφίου υποτρόφου στη Μεγάλη Βρετανία.

 

-          Αντίγραφο πτυχίου/πιστοποιητικού εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας.

 

-          Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων της οικείας Δ.Ο.Υ. τόσο για τα δηλωθέντα ατομικά εισοδήματα του υποψηφίου όσο και για τα εισοδήματα των γονέων του για το έτος (χρήση) 2016. Σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ήτοι μέχρι την 3η Ιουλίου 2017, τα εκκαθαριστικά σημειώματα για το έτος (χρήση) 2016, τότε θα προσκομίζονται αντ’ αυτών αντίγραφα των υποβληθεισών στην οικεία ΔΟΥ φορολογικών δηλώσεων τόσο του υποψηφίου όσο και των γονέων του. Στην περίπτωση ακόμη που δεν έχουν υποβληθεί ούτε οι σχετικές φορολογικές δηλώσεις, τότε θα προσκομίζονται αντ’ αυτών υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 τόσο του υποψηφίου όσο και των γονέων του, με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής τους από ΚΕΠ ή ΑΤ, επί των οποίων θα αναγράφονται τόσο τα κατά δήλωσή τους εισοδήματα για το έτος 2016 όσο και η μη υποβολή εκ μέρους τους φορολογικής δήλωσης για το έτος (χρήση) 2016. Τέλος, σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι έγγαμος, και έχει οικογενειακή μερίδα, δεν απαιτούνται τα εκκαθαριστικά σημειώματα ή οι υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις των γονέων του.

 

-          Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του υποψηφίου με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του από ΚΕΠ ή ΑΤ. η οποία θα αναφέρει: α) ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία και β) ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει προπτυχιακή υποτροφία επίδοσης από το Ι.Κ.Υ.

 

-          Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 περ. α΄ του Κ.Δ. 18/23-8-1941 (ΦΕΚ 286/τεύχος Α΄/23-8-1941) ως ισχύει και απαιτείται να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών, ήτοι την 3η Ιουλίου 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

 

 

 

 

 

1) ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ/ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΑΕΙ- ΤΕΙ, λοιποί Μεταπτυχιακοί Τίτλοι)

 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ/ ΣΧΟΛΗΣ
ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
1.
 
 
2.
 
 
3.
 
 
4.
 
 

 

 

 

 

 

2) ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

 

 

 

ΞΕΝΕΣΓΛΩΣΣΕΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ*
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
ΑΓΓΛΙΚΑ:
 
 
ΓΑΛΛΙΚΑ:
 
 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ:
 
 
ΙΤΑΛΙΚΑ:
 
 
ΙΣΠΑΝΙΚΑ:
 
 
ΑΛΛΗ:
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

*Συμπληρώνεται με τους εξής χαρακτηρισμούς:

 

XXX ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ                  XX ΚΑΛΟ                      X ΜΕΤΡΙΟ                      -  ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΟΥ 

 

 

 

 

 

3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ

 

Πλαίσιο κειμένου: 1)


2)


3)


4)

 

 

 

 

 


 5) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ (Προαιρετικό)

 

 

 

 

 

 6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (δηλώνεται το ποσό του εισοδήματος σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά )

 

 

 

 
Ποσό ετήσιου ατομικού εισοδήματος:
 
 
 
 
 
Ποσό ετήσιου εισοδήματος των γονέων *:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με την οικογενειακή και οικονομική κατάσταση:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

* Σε περίπτωση που ο / η  αιτών / -ούσα είναι έγγαμος/ -η και έχει οικογενειακή μερίδα η παρούσα στήλη δεν συμπληρώνεται.