Αρχική / Υποτροφίες / ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2017 - 2018

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2017 - 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 4 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΛΕΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑ   ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017- 2018

 

Το κοινωφελές Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου υπό την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΛΕΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ» σύμφωνα με τον ισχύοντα σκοπό του προσκαλεί ενδιαφερόμενους  για: 

 

Τη χορήγηση τεσσάρων (4) συνολικά υποτροφιών για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό και ουχί εξ αποστάσεως και ειδικότερα σε Ανώτατες Σχολές / Πανεπιστήμια / Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Μεγάλης Βρετανίας στον κλάδο των Ναυτιλιακών (δύο (2) υποτροφίες) και στον κλάδο των της Νομικής Επιστήμης (δύο (2) υποτροφίες) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018, άνευ διαγωνισμού, με επιλογή και ανακήρυξη των υποψηφίων - υποτρόφων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συστατικής Πράξης του Ιδρύματος και τον ισχύοντα Νόμο.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν έλληνες απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων (Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων), ηλικίας από 22 έως και 30 ετών, με ανώτατο ετήσιο εισόδημα (ατομικό & οικογενειακό) έτους 2016 το ποσό των 40.000,00 ευρώ, με βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς» ή «'Αριστα», για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών στα Ναυτιλιακά (2 υποτροφίες) και στη Νομική Επιστήμη (2 υποτροφίες) στο εξωτερικό και ουχί εξ αποστάσεως και ειδικότερα σε Ανώτατες Σχολές/ Πανεπιστήμια/ Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Μεγάλης Βρετανίας, διαρκείας εκάστης χορηγούμενης υποτροφίας ενός (1) έτους, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, αντί του μηνιαίου χρηματικού ποσού εκάστης χορηγούμενης υποτροφίας ύψους χιλίων (1.000,00) ευρώ επί δώδεκα μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση των ανωτέρω υποτροφιών θα πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα στα γραφεία του Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Κλέλιας Χατζηϊωάννου», το οποίο βρίσκεται στην Κηφισιά Αττικής, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη, αρ. 11-13, αρχής γενομένης από την 02α Μαΐου 2017 έως και την 3η Ιουλίου 2017 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών) και από ώρες 10.30 π.μ. έως 13.30 μ.μ. ή με συστημένη επιστολή, τη χορηγούμενη εκ του Ιδρύματος αίτηση στην οποία θα πρέπει να επισυνάπτονται υποχρεωτικά και επί ποινή απαραδέκτου όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην αίτηση αυτή.

Το έντυπο της σχετικής αιτήσεως μπορούν να προμηθευθούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι υπότροφοι είτε προσερχόμενοι στα γραφεία του Ιδρύματος στην παραπάνω διεύθυνση και ώρες από 10.30 π.μ. έως 13.30 μ.μ είτε από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cleliafoundation.gr/.

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα του Ιδρύματος: 210 - 6208298 και 6973659310.

 

Γίνεται μνεία πως περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.  

 

Κηφισιά, 06.02.2017

Για το Ίδρυμα

Η Πρόεδρος του Ιδρύματος

ΚΛΕΛΙΑ Λ. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ